ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ В ОБЩИНА КОТЕЛ

Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0100-C01 „Патронажна грижа + в община Котел”

 

Община Котел в качеството си на бенефициент по Проект „Патронажна грижа + в община Котел”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-6.002-0100-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година, финансирана от ЕСФ, във връзка с изпълнение на дейност „Патронажна грижа”, обявява набиране на документи от кандидати за потребители на патронажна грижа, която ще се предоставя от мобилен екип специалисти.

    Право да кандидатстват имат:

  • хора с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
  • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Патронажната грижа ще се предоставя за срок от 12 месеца в периода 12.05.2021 – 12.05.2022 година.

Патронажната грижа ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти, включващ здравни работници: медицински сестри и домашни помощници, в рамките на до 2 часа дневно с продължителност и интензитет, определени в индивидуалната оценка на потребителя.

Потребителите не дължат такса за получената патронажна грижа.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване /по образец/;;
  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Документ за самоличност на законния представител /ако е приложимо/;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ е задължителен документ за хора ненавършили 65 годишна възраст.

      Място и срок за подаване на документи:

                        Документите могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 в срок до 17.00 ч. на 07.05.2021 г. След представяне на необходимите документи, на всеки кандидат за потребител ще бъде изготвяна и индивидуалната социална оценка на потребностите. Срокът за подаване на документи е отворен за целия период на действие на проекта като оценка на потребностите ще се изготвя на всеки новопостъпил кандидат.

                        Образци на документи ще се получават в деловодството на Общинска администрация – гр. Котел или в сградата на СХД. Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg. ТУК

Списък с одобрените и неодобрените кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел – до 5 работни  дни след срока за прием на документите.