“ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИРАСИ” В ИМОТ № 00045.2.937 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МОКРЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ

Съобщение

ОБЩИНА КОТЕЛ на основание чл.6, ал. 9 и ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:

ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИРАСИ” В ИМОТ № 00045.2.937 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МОКРЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ

 

в срок до 28.08.2019 г. включително.

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС е на разположение на заинтересованите  страни всеки работен ден от 8:00ч. – 12:00ч. и от 13:00ч.-17:00ч. четиринадесет дни от датата на обявяването (14.08.2019 г.) в сградата на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” №1, стая № 11 и на интернет сайта на Община Котел  https://kotel.bg/

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.