Обявление на основание чл.25, ал.4 от ЗОС, за издадена заповед за отчуждаване на реална част от ПИ 87031.502.597 по КККР на с.Ябланово


О Б Я В Л Е Н И Е

изх.№  94 – 00 – 3253 / 17. 08. 2022 година

  на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), СЪОБЩАВАМ,

 че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС,

е издадена Заповед № РД-13-358 / 25.07.2022 г. на Кмета на община Котел за отчуждаване на реална част с площ 85 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 87031.502.597 по КККР на с.Ябланово, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), целият с площ 902 кв.м., с адрес на поземления имот: с.Ябланово, ул. “Христо Ноков“ № 3, в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПР на селото предвиждащ изграждане на обект на транспортно техническа инфраструктура, а именно разширение на съществуваща улица от о.т. 663 до о.т. 666  между кв.116 и кв.119 и от о.т. 663 към о.т. 664.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти имотът е записан собственост на Ахмед Халилов Мехмедалиев, без посочен документ за собственост.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Община  Котел, да се постави на таблото за обяви в сградата на общината и да се изпрати на кмета с.Ябланово за поставяне на определено за целта място в сградата на кметството.

               КОСТА КАРАНАШЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ