Съобщение: Обучение и заетост

Община Kотел стартира изпълнението на проект „Обучението – предпоставка за устойчива заетост”

На първи 1 юли 2019 г. Община Котел стартира изпълнението на проект „Обучението – предпоставка за устойчива заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Достъп до заетост и обучения”. Проектът е с продължителност 18 месеца. Общата стойност на проекта е 199 995.50 лв.

Основна цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в Дирекция Бюро по труда над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в община Котел. Ниското образование, липсата на квалификация, нежеланието и липсата на мотивация за включване в пазара на труда, формират тази група – продължително безработни лица. Всичко това ги прави неатрактивни и нежелани за наемане на работа от работодателите. Към нея принадлежат хора от възрастовите групи – безработни младежи до 29 години, безработни от 30 до 54 години и над 54 години. С проекта се цели подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа и такива от подкрепа за осигуряване на заетост, с което ще се подобри качеството на живот на населението като цяло. Проектът предоставя възможности за включване в обучение на 16 лица от силно уязвимите групи на пазара на труда и придобиването от тях на професионални умения и квалификация в професията „Социален асистент”. Професията е съобразена с нуждите на местния пазар на труда. Прогресиращото нарастване на застаряващото население на община Котел налага необходимостта от квалифицираната и професионална подготовка на социални асистенти, които да се грижат за тази група жители на общината. Обучението ще се проведе след приключване на дейностите по идентифициране на лицата, отговарящи на поставените критерии по проекта и Община Котел, като бенефициент по проекта, се ангажира за наемането на работа на 16 от обучените лица по професия „Социален асистент” за период до 12 месеца. Натрупаният опит през тези месеци ще бъде предпоставка за по-лесна интеграция на пазара на труда. Дейностите по мотивиране на целевата група, обучения и наемане на работа, допринасят за популяризиране ролята на ЕСФ и ОПРЧР.

Целеви групи са продължително безработни или лица с трайни увреждания до 29 г. – ще бъдат подбрани 4 лица, от 30 до 54 г. – ще бъдат подбрани 6 лица, хора над 54 г – ще бъдат подбрани 6 лица. Подборът на лицата ще се осъществи със съдействието на Дирекция бюро по труда – Котел. Одобрените лица ще преминат през мотивационно обучение в рамките на 30 учебни часа, като ще получат Сертификат за преминато „Мотивационно обучение”, обучение за придобиване на нова професионалната квалификация по професията “Социален асистент” в рамките на 660 учебни часа, като ще получат свидетелство за професионална квалификация по специалността и обучение по ключови компетентности „Дигитални умения” в рамките на 45 учебни часа, като ще получат Сертификат за работа с компютър и работа с интернет.