Обява по МЗ № ОХ-762 от 16.08.2019 г. за СВ

О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната
на Република България са обявени 198 (сто деветдесет и осем) вакантни длъжности за войници
във военни формирования от състава на Сухопътни войски, както следва:

 военно формирование 28610 – София, 10 вакантни длъжности;
 военно формирование 24150 – Стара Загора, 22 вакантни длъжности;
 военно формирование 52740 – Хасково, 4 вакантни длъжности;
 военно формирование 34750 – Карлово, 36 вакантни длъжности;
 военно формирование 24620 – Свобода, 10 вакантни длъжности;
 военно формирование 28880 – Белене, 20 вакантни длъжности;
 военно формирование 24490 – Асеновград, 9 вакантни длъжности;
 военно формирование 42600 – Мусачево, 10 вакантни длъжности;
 военно формирование 22790 – Горна Оряховица, 15 вакантни длъжности;
 военно формирование 28330 – Смолян, 10 вакантни длъжности;
 гарнизон Пловдив, 20 вакантни длъжности;
 гарнизон Шумен, 22 вакантни длъжности;
 гарнизон Ямбол, 10 вакантни длъжности.

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете
на нашата фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен
и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.
2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години.
ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.
Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:
– Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.
– Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.
Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.
3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
5. Да нямат друго гражданство.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят
от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,
подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 30.09.2019 г.

Адрес и телефон за информация:
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон 088 466 58 31
Фейсбук страница:
Военно Окръжие Сливен Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

* Сливен – 088 622 14 51
* Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84
* Котел – 088 588 11 73