Обява по МЗ № ОХ-705 от 02.08.2019 г. за СКИС-КВС

О  Б  Я  В  А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер и 2 вакантни длъжности за сержанти във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба.

Вакантните длъжности са следните:

* за ОФИЦЕРИ:

– 1 вакантна длъжност във военно формирование 28870 – София;

* за СЕРЖАНТИ:

– 1 вакантна длъжности във военно формирование 34610 – София;

– 1 вакантна длъжности във военно формирование 38410 – София.

Подробно с вакантните длъжности за воените формирования от сътава на Стационарната комуникационна и информационна система

може да се запознаете на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
  3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  4. Да нямат друго гражданство;
  5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

–  Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

–  Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им                         от военна служба.

–  Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване                                  на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията                                   на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 30.08.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

           Адрес и телефон за информация:  Военно окръжие – Сливен, гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

                                                                         телефон 088 466 58 31, Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

  • Сливен – 088 622 14 51
  • Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84
  • Котел – 088 588 11 73