Обява по МЗ № ОХ-749 от 15.08.2019 г. за СКС-КВС

О  Б  Я  В  А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти

във военни формирования от състава на Сухопътни войски в Сливен, Карлово , Благоевград, Свобода, Мусачево,  които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба.

Вакантните длъжности са следните:

* за гр.Казанлък:

– 2 вакантни длъжности за офицери във 61 механизирана бригада

* за гр.Брагоевград:

– 3 вакантни длъжности за сержанти в Бригадно командване

* за с.Свобода:

– 1 вакантна длъжност за офицер във военно формирование 24620

* за с.Мусачево:

– 1 вакантна длъжност за сержант във военно формирование 42600

* за гр.Сливен:

– 1 вакантна длъжност за офицер във военно формирование 22270

длъжност Военно звание Военно формирование/ място Бр. Минимално образование и квалификация Минимално ниво на достъп до класифицирана информация
Командир на 2 взвод за подготовка в рота за подготовка на сержанти и войници Капитан, старши лейтенант, лейтенант 22270 – Сливен 1 ОКС «Бакалавър» от професионално направление «Военно дело», специалност «Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво.» Секретно

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски

може да се запознаете на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
  3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  4. Да нямат друго гражданство;
  5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

–  Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

–  Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им                         от военна служба.

–  Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване                                  на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията                                   на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 30.08.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

           Адрес и телефон за информация:  Военно окръжие – Сливен, гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 466 58 31, Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

  • Сливен – 088 622 14 51
  • Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84
  • Котел – 088 588 11 73