Община Котел удължава срока за набиране на кандидати за обучение по част от професията „Социален асистент” по проект „Обучението – предпоставка за устойчива заетост” до 30.08.2019г.

О  Б  Я  В  А

 за удължаване на срока за

набиране на кандидати за обучение по част от професията „Социален асистент” по проект „Обучението – предпоставка за устойчива заетост”

               Община Котел в качеството й на бенефициент по проект „Обучението – предпоставка за устойчива заетост”, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.034-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура Процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Достъп до заетост и обучения”

УДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”:

 Лица, които могат да подават документи:

 Продължително безработни /над 12 месеца/ или неактивни участници*, извън образование и обучение или лица с увреждания до 29 г.

Продължително безработни /над 12 месеца/ или неактивни участници*, извън образование и обучение или лица с увреждания от 30 до 54 г.

Продължително безработни /над 12 месеца/ или неактивни участници*, извън образование и обучение или лица с увреждания над 54 г.

 

* Неактивни са лица, които нито работят, нито търсят активно работа (т.е. нито са заети, нито са безработни).

 

Обучението е в рамките на 660 учебни часа. Успешно завършилите обучението лица, ще получат свидетелство за професионална квалификация за професията „Социален асистент.

Успешно завършило обучението лице ще се счита всяко лице, което има присъствие минимум 80% от хорариума за обучението, проведен му е заключителен изпит и му е предоставен документ (свидетелство за професионална квалификация) за завършеното обучение.

На обучаемите ще бъдат предоставени и мотивационно обучение в рамките на 80 часа и обучение по ключови компетентности: дигитални умения в рамките на 45 часа.

Община Котел, като бенефициент по проекта, се ангажира за наемането на работа на 16 от обучените лица по професия „Социален асистент” за период до 12 месеца. За периода на заетост е предвидено възнаграждение в рамките на 1 МРЗ.

Изкисвания към кандидатите:

– Образование – завършени VII клас или основно образование;

– Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа с болни и/или възрастни самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си.

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;

– автобиография /по образец /;

– копие от диплома за завършено образование;

– декларация за доброволно предоставяне на лични данни

– други приложими документи.

 НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът за включване в обучение ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

 Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 в срок до 17.00 ч. на 30.08.2019 г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в деловодството на общинска администрация – гр. Котел или в сградата на СХД. Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg .

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел – до 5 работни  дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел.