Община Котел набира потребители за услугата “Патронажна грижа”

Европейски съюз

ОБЯВА

 ОБЩИНА КОТЕЛ

 
В качеството си на бенефициент по Проект „Предоставяне на  патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0079-C01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година, финансирана от ЕСФ и във връзка с изпълнение на дейност „Мотивиране, консултиране, изготвяне на социална оценка и подбор на потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги”, обявява набиране на документи от кандидати за потребители на патронажна грижа, която ще се предоставя от Домашен социален патронаж-Котел от мобилен екип специалисти.

Целева група кандидати за потребители са възрастни хора над 65 г. и лица с увреждания с постоянен или настоящ адрес на територията на община Котел. За лице над 65 год. ще се приема лице, навършило 66 години.

Патронажната грижа ще се предоставя за срок от 12 месеца в периода 1.09.2019 – 31.08.2020 година.

Патронажната грижа ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти, включващ здравни работници: медицински сестри и рехабилитатор и домашни помощници, в рамките на до 2 часа дневно с продължителност и интензитет, определени в индивидуалната оценка на потребителя.

Потребителите не дължат такса за получената патронажна грижа.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване /по образец/;;

Документ за самоличност /за справка/;

Документ за самоличност на законния представител /ако е приложимо/;

Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ е задължителен документ за хора ненавършили 65 годишна възраст;

Декларация за информирано съгласие / по образец/.

Място и срок за подаване на документи:

Документите могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 в срок до 17.00 ч. на 15.08.2019 г. След представяне на необходимите документи, на всеки кандидат за потребител ще бъде изготвяна и индивидуалната социална оценка на потребностите. Срокът за подаване на документи е отворен за целия период на действие на проекта като оценка на потребностите ще се изготвя на всеки новопостъпил кандидат.

Образци на документи ще се получават в деловодството на Общинска администрация – гр. Котел или в сградата на СХД. Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg.   ТУК

Списък с одобрените и неодобрените кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел – до 5 работни  дни след срока за прием на документите.