Съобщение за допуснати до интервю кандидати за работа по проект за патронажна грижа

 Списък с допуснатите до интервю кандидати  по обява за набиране на персонал за

„Предоставяне на патронажна грижи в община Котел”

Панаю            Иванова              Апостолова – медицинска сестра

Галя                Кирчева              Петрова – медицинска сестра

Величка          Вълева                Шопова – медицинска сестра

Николай         Петров                 Петров – рехабилитатор

Мариан          Димитров             Коджагяуров – шофьор диспечер

Домашен помощник

Захаринка Георгиева Димитрова
Стефанка Великова Дякова
Илка Василева Топалова
Тодорка Николова Стефанова
Недялка Димова Иванова
Стоян Стойнов Кукорков
Гинка Тодорова Генова
Милка Петрова Карпузанова
Стоянка Милкова Богданова
Женя Петрова Божкова
Мария  Костадинова Андонова
Стоянка Петрова Кремова
Милена Господинова Стоянова
Димитър Иванов Караасенов
Айтен Мехмедова Караасенов
Фанка Вичева Костова
Шафие Мехмедова Ибрямова
Веска Атанасова Дургудова
Анка Димитрова Гайдарова
Мергюл Реджебова Краева
Вилдан Якубова Ибрямова
 Назифе Османова Юмерчаушева
Юнзиле Мехмедова Алиева
Васвие Сюлейманова Исмаилова
Фатме Мустафова Бейтулова
Анка Емилова Дугурова
Касим Хусеинов Ереджебов
Емине Ибрахимова Хюсеинова
Гюлтен Илиязова Дедова
Умани Мустафова Мустафова
Йорданка Коева Добрева
Иванка Златева Раданова
Радка Дончева Балабанова
Мариела Савова Султанова
Емине Хюсеинова Пашалова
Фикрие Исуфова Хасинова
Мюмюне Джефер Османлъ