Доклад от проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Котел, мандат 2020 г. – 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КОТЕЛ

 ДОКЛАД

за дейността на Временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели при Районен съд – Котел, открита с Решение № 801/30.05.2019 г., изм. с Решение № 851/30.07.2019 г. на Общински съвет – Котел

 

Във връзка с постъпило в деловодството на Общински съвет – Котел писмо от Председателя на Окръжен съд – Сливен, с наш вх. № 11-00-328/19.04.2019 г., с Решение № 801/30.05.2019 г., изм. с Решение № 851/30.07.2019 г. на Общински съвет – Котел, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели, определени са правилата за провеждането й, създадена е временна комисия по чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която да извърши проверка на документите и да изготви доклад, съответно предложение, за вземане на решение.

В изпълнение на чл.68, ал.1 от ЗСВ, решенията и обявлението са публикувани на интернет страницата на Община Котел, както и в раздел „Общински съвет – Котел”. До определения с Решение № 801/30.05.2019 г. на Общински съвет – Котел срок за подаване на документи 14.07.2019г., в деловодството на съвета постъпиха 6 (шест) заявления от кандидати за съдебни заседатели. Предвид недостатъчния брой кандидати за съдебни заседатели с Решение № 851/30.07.2019 г. на Общински съвет – Котел удължи срока за подаване на документи до 12.08.2019г., като в този срок постъпи само едно заявление.

Временната комисия по чл.68, ал.1 от ЗСВ при Общински съвет – Котел изпълни процедурите по Раздел II от ЗСВ и по определените с решението на съвета правила.

На свое заседание, проведено на 16.08.2019 г., Временната комисията разгледа подадените документи от кандидатите за съдебни заседатели, обсъди постъпилите заявления и приложените към тях документи и допусна всички кандидати до изслушване.

На основание чл.68, ал.5 от ЗСВ списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ бяха публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Котел на 16.08.2019 г.

В срок по чл.68а, ал.2 от ЗСВ не бяха представени от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни.

На 04.09.2019г. и на 18.09.2019 г., Временната комисия проведе публични заседания по чл.68а, ал.1 от ЗСВ, на които изслуша допуснатите кандидати за съдебни заседатели и гласува решения за одобряване на съответната кандидатура. При изслушване на кандидатите бяха задавани въпроси от членовете на комисията, с цел да се преценят личните качества, обществената им ангажираност и т.н. На кандидатите за съдебни заседатели бяха поставени теоретични въпроси, свързани с правомощията на съдебния заседател и мотивацията на всеки от кандидатите да изпълнява тази функция за предстоящия мандат при Районен съд – Котел.

След проведените публични изслушвания и в резултат на последвали гласувания, с единодушие от присъстващите членове, временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели прие решения, с които предлага на Общински съвет – Котел да определи и предложи на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Сливен да бъдат изберани за съдебни заседатели при Районен съд-Котел (мандат 2020 г. – 2024 г.), следните кандидати за съдебни заседатели: Таня Казакова, ЕГН ……………………..; Ивелина Кюпчукова, ЕГН …………………; Петър Аркалиев, ЕГН …………; Екатерина Дончева, ЕГН …………..; Станимира Василева, ЕГН …………….; Людмила Иванова, ЕГН ……………; Георги Георгиев, ЕГН …………… .

Съгласно чл.68а, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, когато изслушването е проведено от комисия, тя съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища, а Столичният общински съвет – и на общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт временната комисия предлага на Общински съвет – Котел да определи и предложи на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Сливен, да бъдат избрани за съдебни заседатели при Районен съд-Котел (мандат 2020 г. – 2024 г.), следните кандидати за съдебни заседатели:

 1. Таня Казакова, ЕГН …………….
 2. Ивелина Кюпчукова, ЕГН …………………
 3. Петър Аркалиев, ЕГН …………
 4. Екатерина Дончева, ЕГН …………….
 5. Станимира Василева, ЕГН…………….
 6. Людмила Иванова, ЕГН …………….
 7. Георги Георгиев, ЕГН ……………….

Приложения: Протокол № 1 от 16.08.2019 г.,  Протокол № 2 от 04.06.2019 г. и Протокол № 3 от 18.09.2019 г. от заседанията на Временната комисия.

Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели:

Председател:

 • Тошко Врачев

Членове:

 • Димо Христев
 • Иво Костов
 • Жанета Хъндърчева
 • Ширин Балканлъ

Свали :