Публично обсъждане на проект на Правилник за дейността на социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.03.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“.

Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на общинска администрация Котел, стая №3, както и на e-mail: kmet@kotel.bg

» Правилник