„Грижа в дома в община Котел“, финансиран по ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0074-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”

 

 

Продължителност: 13 месеца

Основна цел: Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа като бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Специфични цели:

– Предприемане на мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа от Община Котел;

– Осигуряване на възможности за достъп до основни услуги на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа от Община Котел чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, а също и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;

– Осигуряване на подходяща социална закрила за лица с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително чрез консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;

– Осигуряване на подкрепа на лицата предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда чрез предоставяне на супервизия и обучения на служителите.

Кратко описание:

С реализацията на проекта ще се развие почасова интегрирана здравно – социална услуга “грижа в дома” за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в техните домове.

Услугите ще се предоставят от Домашен социален патронаж – Котел като по този начин ще се разшири и обхвата на дейностите му.

Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа като бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

За предоставяне на услугите се предвижда да бъдат наети служители на следните длъжности: диспечер, шофьор, медицински сестри, рехабилитатори, домашни санитари. Специалисти ще изготвят индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребители на услугите, съгласно която на всеки потребител ще се предоставят услуги, от които същият има нужда.

В рамките на услугите ще се оказва психологическа подкрепа на потребителите и обучение и супервизия на персонала, предоставящ услугата от изпълнител, избран по ЗОП.

Домашните санитари ще организират и осъществяват ежедневната дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за нормален живот на потребителите на услугите.

Медицинските сестри при желание от страна на потребителите и необходимост ще проследяват състоянието им. На място в дома на потребителя ще измерват и следят за кръвното налягане, кръвна захар, поставяне на инжекции и други дейности, в компетенциите и правомощията им. Рехабилитаторът ще подпомага укрепването и адаптирането в семейна и социална среда на лица с увреждания чрез различни видове манипулации и обучения за използване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване.

Ще се предоставят специализирани медицински консултации по профилактика на здравето.

Услугите ще бъдат предоставяни в продължение на 12 месеца. Очаква се по проекта да бъдат обхванати минимум 98 потребители.

Целеви групи: 

  • хора с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност от самообслужване.

Основни дейности:

Дейността “грижа в дома” ще включва следните мерки:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

На лицата, заявили писмено желание да бъдат включени в интегрираната здравно-социални услуга ще бъде извършена индивидуална оценка, от която ще се определят конкретните социално-здравни потребности по вид и честота на предоставяне.

Обща стойност на проекта: 523 659.08 лв.

Съобщения: