Проект “Подобряване качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел”

Община Котел кани всички заинтересовани на заключителна среща по проект за подобряване качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания

На 12.07.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Котел ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0024-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На пресконференцията ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати.


Наименование на проекта:
“Подобряване качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел”

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приоритетна ос 2:
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Наименование на процедура:
„Независим живот”

Период на изпълнение: от 21.12.2015 г. до 21.07.2017 г.

Общата стойност на проекта: 490 220,00 лева.

Цел на проекта: Основната цел е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността, както и да се предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Създаване и функциониране на устойчив модел за предоставяне на услуги в домашна среда на лица с тайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, живущи на територията на територията на община Котел, за преодоляване на социалната изолация и осигуряване на достоен живот.

Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на иновативни социално-здравни услуги в домашна среда, като съответно са назначени социални и лични асистенти и други специалисти, които предлагат комплексна услуга в дома на лица с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и хора в невъзможност да се самообслужват. Асистентите се подпомагат от екип на центъра за предоставяне на услуги в домашна среда. За всички асистенти, които не са преминали въвеждащо обучение, такова ще бъде осигурено. Предвидени са и поддържащи обучения, с които да се надградят знанията на асистентите като се включват преди всичко практически знания и умения. Част от дейността е и издаването на Наръчник за предоставяне на услуги в домашна среда.

Предвидено е провеждане на групова супервизия на персонала за предоставяне на социални услуги на всеки 3 месеца в продължение на 2 дни. Целта на планираната супервизия е да се обменят нови знания за потребностите на потребителите и на персонала чрез представяне и обсъждане на актуални случаи от практиката на участниците, дискусия на значимите проблеми и възможни решения. Основната цел на супервизията е повишаване на качеството на работата чрез подобряване на работната ситуация, което включва професионално развитие на работещите лица, включително личностно развитие, подобряване организацията на работа, подобряване на работната атмосфера, нарастване на специфичната компетентност в социалната работа. Другата част от дейността е свързана с психологическо консултиране на лицата назначени като социални и лични асистенти поради спецификата на работа и индивидуалните казуси които трябва да решават те с потребителите си ежедневно. От друга страна психологическа подкрепа ще могат да получат и самите потребители на услугата в домашна среда. Голяма част от тях, живеят в социална изолация и често изпадат в депресивни състояния и имат нужда от подкрепа и търсене на варианти са справяне с ежедневието. За да се повиши достъпа на хората с увреждания и трудно подвижните лица до здравни и социални услуги се закупува специализирано транспортно средство, което надгражда комплексните услуги, които лицата ще получат в дома си и ще направи услугата още по-гъвкава и мобилна. Автомобилът е с дванадесет места плюс и място за две инвалидни колички.

По определен график, екип от медицински сестри, специалист рехабилитатор ще посещават всички населени места в общината с цел да бъдат предоставяни здравни грижи на лица с увреждания  и възрастни хора, както и да бъдат транспортирани до здравни заведения за консултация, физиотерапия и други нужди и социални служби.

» Супервизия

» Специализирано превозно средство в помощ на възрастни хора и лица с увреждания

» Психологическа подкрепа