Проект „Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел“

Наименование на проекта:
„Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел“

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приоритетна ос 1:
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

и

Приоритетна ос 2:
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Наименование на процедура:
„Активно включване”

Период на изпълнение: от 01.05.2017 г. до 31.08.2018 г.

Общата стойност на проекта: 343 416.77 лева.

Цел на проекта: Създаване на Център за интегрирани социално-здравни услуги за реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на социално уязвими групи

Специфични цели:

  1. Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места за хора с увреждания и лица, които полагат грижи за зависими членове на семействата.
  2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на лица и семейства в риск.
  3. Повишаване чувството на значимост, осигуряване на заетост и активност на лицата от целевите групи, които имат шансове и възможности за трудова реализация в обичайна и/или специализирана работна среда.
  4. Оптимизиране на общинските разходи и справяне с местни проблеми – безработица, социална изолация, бедност.
  5. Въвеждане и функциониране на интегрирани социално-здравни услуги в специализирани кабинети и на терен- в дома на потребителя чрез дейността на мултидисциплинарен и мобилен екип
  6. Предоставяне на услугата Личен/Социален асистент за по-достъпна домашна среда

Проектът на Община Котел по настоящата процедура е разработен с цел по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на хора с увреждания и на техните близки. Предвидени са дейности по двата компонента на схемата. Проектът предвижда процес на идентифициране на потребителите, подали заявление за ползване на услуги и участието им в мерки за включване в пазара на труда по Компонент 1, както и обгрижване и подпомагане на крайните потребители на услугите личен и социален асистент по Компонент 2.

Проектът предоставя възможности за обучение на 40 лица от следните целеви групи по проекта:

  • лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата, които са без лични доходи и не могат да задоволяват свои основни жизнени потребности;
  • хора в риск от социална изолация и бедност;
  • неактивни лица.

и придобиването от тях на професионални умения и квалификация в професиите „Работник в озеленяването” и „Сътрудник социални дейности” по Компонент 1. Професиите са съобразени с нуждите на местния пазар на труда. Обучението ще се проведе след приключване на дейностите по идентифициране на целевата група, след провеждане на анкета, отразяваща индивидуалните потребности на всяко лице. Община Котел, като бенефициент по проекта, се ангажира за наемането на 10 от обучените лица по двете професии за период до 6 месеца, което ще бъде предпоставка за по­-лесна им интеграция на пазара на труда.

Същевременно грижата за зависимите членове на техните семейства /25 лица/ ще се осъществява от Личен/Социален асистент в домашна среда. Ще бъдат обособени два кабинета за предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги консултативно-­здравен и кабинет за социална рехабилитация и обучение, като за целта ще бъдат наети специалисти, които да се ангажират, както за работа в кабинети, така и на терен, предоставяйки мобилна услуга.

» Документи – обучаеми

» Документи – лични и социални асистенти

» Документи – потребители

» Документи – персонал социално-здравен център