ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА  В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020г.“

Проект „Топъл обяд у дома за жители на Община Котел в условията на извънредна ситуация-2020г.“

 

Наименование на проекта: „Топъл обяд у дома за жители на Община Котел в условията на извънредна ситуация-2020г.“

Източник на финансиране: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Период на изпълнение: от 01.05.2020 г. до 31.08.2020 г.

Общата стойност на проекта: 41 412 лв.

Цел на проекта: Целта на настоящия проект е да се намали броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение чрез осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно положение поради създалата се ситуация при обявеното извънредно положение. Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Котел развива в подкрепа на хората, живеещи в лишение и в риск от социална изолация. Предоставянето на помощи под формата на хранителни продукти, би било от изключителна важност за всеки средностатистически член на домакинство в страната, тъй като ще облекчи най-сериозното разходно перо в домакинския бюджет – това за хранителни продукти. Подпомагането на лицата в риск от бедност, чрез предоставянето на топъл обяд, е помощ от огромно значение, която значително ще подпомогне подобряването качеството на живот на живеещите в бедност лица, които са поставени под задължителна карантина, уязвими лицата над 65 г. без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредно положение и лица с трайни увреждания.

Дейностите по проекта:

„Определяне на целевите групи” – От 2016 г. община Котел изпълнява проект за предоставяне на топъл обяд на лица с ниски доходи, лица от уязвими групи, лица и семейства инцидентно пострадали и изпаднали в нужда. Тези лица попадат и в целевите групи по настоящата покана за кандидатстване. По проект „Топъл обяд за хората в нужда от Община Котел“ подкрепа получиха повече от 3000 лица.

Принципът, на който стъпихме при подбора, беше да се предостави подкрепа в тези населени места, в които има съсредоточени големи групи от маргинализирани и уязвими лица, които поради своя начин на живот – бит и култура, биха били заплаха за останалите жители на общината. Именно поради това определихме само четири населени места от общината да бъдат включени в настоящия проект, а именно гр. Котел – с най-голям брой население, с най-много лица завърнали се от чужбина и поставени под карантина, с. Градец – с най-голям брой население от маргинализирани групи и голям брой поставени под карантина, с. Мокрен и с.Пъдарево – с голям брой население от възрастни и самотни хора.

Основен акцент при подбора бяха самотни възрастни хора или лица с увреждания, които не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна, както и тези поставени под карантина.

Изгoтвeн е cпиcък нa одобрените нуждаещи ce, a пpи eвeнтyaлнo oтпaдaнe нa някoй oт вeчe oдoбpeнитe пoтpeбитeли, нeгoвoтo мяcтo се заема oт cлeдвaщия в cпиcъкa.

Потребители на услугата могат да бъдат лица от следните групи:

  1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето в което са поставени под задължителна карантина.
  2. Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедността, определена за страната, които живеят сами или нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
  3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Съпътстваща подкрепа на потребителите ще бъде оказвана със средства по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” и ще се изразява в снабдяване на потребителите с необходимите лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства от друг произход, но различен от този по настоящия проект.

 

Документи:

„Топъл обяд у дома за жители на Община Котел в условията на извънредна ситуация-2020г.“

Информационна листовка covid 19

Публикувано на 08.06.2020г. 14:00