Проект „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел”

Договор № 20/07/2/0/00602/14.06.2018 г., сключен между Община Котел и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнение на проект „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски  фонд за развитие на селските райони

 Начало: 18.06.2018 г.

Продължителност: 36 месеца

Основна цел: Целта на проекта е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони чрез ремонт на четири основни улици в общинския център.

Кратко описание:

Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. Недостигът на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги (спрямо градовете) е основният елемент, който продължава да разширява границите на развитие между селските и градските райони в България и който, освен това е пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие на селските райони. Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот в селските райони и застрашават способността им да задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в социално-икономически спад. За да се намалят съществуващите различия между селските и градските райони, с предоставянето на фокусираната подкрепа ще се създаде, подобри и разшири малка по мащаби инфраструктура в селските райони. По този начин подкрепата ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони. Чрез поддържането и стимулирането на икономическото, социално и културното развитие, посредством рехабилитация на съществуваща улична мрежа в общинския център, град Котел ще се превърне в едно привлекателно място за бизнеса и за живеене. По този начин ще се постигне икономическо развитие, ограничаване на бедността и обезлюдяването на територията, намаляване на риска от социално изключване и като цяло подобряване на качеството на живот в района.

Основни дейности:

  • Изпълнение на СМР на следните обекти:
  • „Рехабилитация на ул. „Проф. Павлов” от о.т. 327-295-294-636-291-292-264-257-246 до о.т. 232“;
  • „Рехабилитация на тротоарни настилки на ул. „Изворска” от о.т. 270-269-268-266-713-138-119-712-115-46-35 до о.т.29“;
  • „Рехабилитация на ул. „Г.С. Раковски” от о.т. 582-583-349-350-328-327-485 до о.т. 304“;
  • „Рехабилитация на ул. „Луда Камчия” от о.т. 582-581-477-474-286-508 до о.т. 506“
  • Изпълнение на строителен надзор на СМР на посочените обекти;
  • Изпълнение на проектирате и авторски надзор на СМР на посочените обекти;
  • Консултантски услуги при изпълнение на договора.

Обща стойност на проекта: 1  818 411,90 лв. без ДДС, 2 182 094,28 лв. с ДДС.

Очаквани резултати:

За обект „Рехабилитация на ул. „Проф. Павлов” от о.т. 327-295-294-636-291-292-264-257-246 до о.т. 232“: Рехабилитация на асфалтовата настилка, рехабилитация и реконструкция на 3457 m2 тротоари с нови бетонови павета върху пясъчна подложка и подмяна на 1560 m бордюри, включително подходите към имотите и жилищните блокове, повдигане на шахти и улични отоци и създаване на достъпна среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания, както и рехабилитация на 5241 m2 пътно платно.

За обект „Рехабилитация на тротоарни настилки на  ул. „Изворска” от о.т. 270-269-268-266-713-138-119-712-115-46-35 до о.т.29“: Рехабилитация и реконструкция на 4318 m2 тротоари с нови бетонови павета върху пясъчна подложка и подмяна на 2120 m бордюри, включително подходите към имотите и жилищните блокове, повдигане на шахти и улични отоци и създаване на достъпна среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания, както и рехабилитация на 1280 m2 пътно платно.

За обект „Рехабилитация на ул. „Г.С. Раковски” от о.т. 582-583-349-350-328-327-485 до о.т. 304“: Рехабилитация на асфалтовата настилка, рехабилитация и реконструкция на 2735 m2 тротоари с нови бетонови павета върху пясъчна подложка и подмяна на 1260 m бордюри, включително подходите към имотите и жилищните блокове, повдигане на шахти и улични отоци и създаване на достъпна среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания, както и рехабилитация на 5232 m2 пътно платно.

За обект „Рехабилитация на ул. „Луда Камчия” от о.т. 582-581-477-474-286-508 до о.т. 506“: Рехабилитация на асфалтовата настилка, рехабилитация и реконструкция на 2575 m2 тротоари с нови бетонови павета върху пясъчна подложка и подмяна на 1468 m бордюри, включително подходите към имотите и жилищните блокове, повдигане на шахти и улични отоци и създаване на достъпна среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания, както и рехабилитация на 8430 m2 пътно платно. Изграждане на ново улично осветление.