„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” по Процедура BG05M9OP001-2.070, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  във връзка с Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Европейски съюз„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” по Процедура BG05M9OP001-2.070, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  във връзка с Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

 

Основна цел: Повишаване на квалификацията на хората от маргинализираните общности като ромите и хора в неравностойно положение, които са основна част от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в ДБТ над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица. Целевата група включва лица от ромската общност на община Котел и други хора в неравностойно положение. Общата цел на проекта е да повиши качеството на живот и създаде подходящи условия за устойчива интеграция на социално изключени роми в общината. Това ще доведе до повишена информираност за възможностите за обучение и заетост, повишаване на здравните знания и осигуряване на достъпа до здравна информация и разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение.

 

Кратко описание: Основна цел на проекта е повишаване на квалификацията на хора от маргинализирани общности като ромите и хора в неравностойно положение и са основна част от силно уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни лица с регистрация в ДБТ над 12 месеца и/или безработни лица с трайни увреждания) и наемане на работа на успешно преминалите професионално обучение лица. С оглед постигането на тези цели ще се извърши подбор на хора от маргинализираните общности и 10 от тях ще бъдат включени в мотивационно обучение, където ще получат основни знания и ориентация за избор на професионално развитие и реализация. Те ще бъдат разделени на две групи по 5 лица, на които ще се предоставят обучения за придобиване на професионална квалификация за професиите “Здравен асистент” и “Сътрудник социални дейности”. Т е ще преминат и обучение по КК4 – “Дигитална компетентност”. След успешното приключване на обученията на 10-те лица от маргинализираните групи ще се предостави заетост по придобитите професии за период от 12 месеца. По проекта ще се назначи и експерт – “Психолог”, който ще консултира хора от маргинализираните групи. Ще се ремонтират и оборудват офиси на 4 екипа. Работата на наетите лица ще се изразява в пряка, индивидуална и групова работа в общността с цел повишена информираност за възможностите за обучение и заетост , повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация и разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, на трудови навици и здравна култура и подкрепа на семействата в неравностойно положение. С цел популяризиране на културната идентичност на ромския етнос, включително в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства) и преодоляване на негативни стереотипи към ромите, ще се подготви участието на хора от ромския етнос за ежегодно провеждащия се “Фестивал на етносите, багрите и културно наследство” в гр. Котел. Дейностите по мотивиране на целевата група, обучения и наемане на работа, допринасят за популяризиране ролята на ЕСФ и ОПРЧР.

 

Целеви групи: продължително безработни и/или лица с трайни увреждания

  • за офиса в гр. Котел – ще бъдат назначени 4 лица,
  • за офиса в с. Градец – ще бъдат назначени 2 лица,
  • за офиса в с. Мокрен – ще бъдат назначени 2 лица,
  • за офиса в с. Тича – ще бъдат назначени 2 лица,

Подборът на лицата ще се осъществи със съдействието на Дирекция бюро по труда – Котел.

 

Основни дейности:

  1. Предоставяне на мотивационно обучение – Подбраните лица от целевите групи ще преминат мотивационно обучение в рамките на 30 учебни часа, като ще получат Сертификат за преминато „Мотивационно обучение”;
  2. Обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова – Подбраните лица от целевите групи ще преминат професионално обучение в рамките на минимум 600 учебни часа, като 5 лица ще получат свидетелство за професионална квалификация по специалността „Здравен асистент“ и 5 лица за специалността „Сътрудник социални дейности“;
  3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности – Подбраните лица от целевите групи ще преминат обучение в рамките на 45 учебни часа, като ще получат Сертификат по ключова компетентност „Дигитални умения”;
  4. Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение – в рамките на 12 месеца, обучените лица с придобитите знания и умения от успешно преминалите квалификации и с придобитите компетентности, наетите лица ще изпълняват качествено и професионално задължения си, свързани със социално – икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите. На нуждаещите се, които ще бъдат включени в дейностите, ще се съставя индивидуален план с необходимата за лицето подкрепа, който ще се актуализира, ако настъпват промени. Съгласно индивидуалните нужди те ще бъдат подпомагани да преодоляват липсата на трудови навици и как да подобрят здравната си култура, как да подобрят лошите битови условия, нежелание за пълноценно ползване на здравни, социални, образователни услуги, директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение.
  5. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги – За нуждите на подбора на лица, подходящи за включване в обучение, както и за психологическо консултиране на нуждаещите се лица ще бъде нает психолог . Т ой ще подпомага работата в екип с другите специалисти, ще изнася беседи, ще осъществява индивидуални срещи и консултации при конкретни случаи. За нуждите на дейността ще се извърши ремонт на по една стая и санитарните възли в кметствата на с. Градец, с. Мокрен и с. Тича, където ще се помещават служителите за предоставяне на социални и здравни услуги, обучени по проекта.
  6. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи: Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, включително в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства). – В Община Котел традиционно се провежда “Фестивал на етносите, багрите и културно наследство”. Във фестивала участие вземат, живеещите в общината етноси: българи, турци, роми и каракачани. Всеки етнос прави свое импровизирано село, обзаведено с традиционни “мебели”, посуда, животни, които ползват в ежедневието си. Хората от ромския етнос организират своя “катун”, който е една от атракциите на фестивала. В четирите населени места: Котел, Градец, Тича и Мокрен, с пряката работа на назначените лица по професията “Сътрудник социални дейности”, “Здравен асистент” и експерта – “Психолог”, както и със съдействието и участието на местните лидери, ще се организира “Кръгла маса – Културната идентичност на ромите – подготовка за участие в традиционен фестивал на община Котел “Фестивал на етносите, багрите и котленския килим”, на която ще се дискутират и вземат конкретни решения с какви занаяти, традиционни ястия и облекла, представителите на ромския етнос ще демонстрира своите традиции и обичаи на фестивала. Работата на назначените по проекта специалисти ще бъде насочена към мотивация за участие и изява на хората от силно изолираните маргинализирани групи с цел тяхното приобщаване. Ще се закупят традиционни ромски инструменти и ще се наемат преподаватели по съответния инструмент да обучат по 4 лица от всяко населено място да свирят с тях. Ще се изготви програма за участието на представителите от етноса на фестивала. Ще се уточнят конкретните участници, които ще бъдат разпределени в няколко групи: – група, която ще подготви сценки от бита на етноса, група, която ще представи песните, музиката и танците на етноса, и група, която ще покаже традиционните ястия. Ще се подготви и група, която ще демонстрира характерните ритуали на етноса. С тази подготовка и с участието си на фестивала, те ще могат да демонстрират и изразят своята етническа същност, бит, култура и своите занаяти. Това ще им даде самочувствие, ще им помогне да разбият изградените негативни стереотипи, ще пробуди желанието им за интегриране в обществото.

Обяви:

Обява здравен асистент и сътрудник социални дейности

Обява психолог

Обява за удължаване срока, за кандидатстване за здравен асистент и сътрудник социални дейности

Обява за удължаване срока, за кандидатитстване за психолог

Обява удължаване срока за кандидатстване за здравен асистент и сътрудник социални дейности (25.11.2019г.)

Обява за удължаване срока на кандидатитстване за психолог(25.11.2019г.)

Обява удължаване срока за кандидатстване за здравен асистент и сътрудник социални дейности (29.11.2019г.)

Обява за удължаване срока на кандидатитстване за психолог(29.11.2019г.)

 

 

Документите за кандидатстване:

Кандидатстване здравен асистент и сътрудник социални дейности

Кандидатстване психолог

 

Обща стойност на проекта: 198 713.31 лв.

Продължителност: 16 месеца

От 1.11.2019 – 1.03.2021 г.