Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас

„Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“

Основна цел: Целта на проекта е децата от уязвимата група да продължат образованието си и да подобрят социалните си и комуникативни умения. Да им бъде осигурено качеството на живот, което да гарантира емоционално- познавателно и образователно развитие и социално включване в естествената за него среда, както и подкрепа в процеса за ограмотяване и професионално ориентиране и подготовка.

Кратко описание на проекта: Основна цел на проекта е да се повиши качеството на образователния процес и да се подобри достъпа до образование на деца и младежи настанени в ЦНСТ гр. Котел. Онлайн обучението ще продължи и за напред  по време на грипни ваканции или нова вълна от Корона вируса. За стотици деца от институциите или деца в неравностойно положение такъв учебен процес е затруднен поради липсата на технически средства. Чрез закупуване на техническо оборудване, те няма да изостават с учебния материал. Младежите от уязвимите групи ще могат да продължат в насока да подобрят образованието си, социалните и комуникативни си умения. Може да се организира и свободното време на децата и да се осигурят условия за занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси и особености, за развитие на техния потенциал, като този тип дейност имат важен и пряк възпитателен ефект. С този проект се цели да се подобрят условията на равен достъп до образование и обучение на деца и младежи, настанени в Център за настаняване от семеен тип в гр. Котел чрез приобщаващо образование, децата и младежите, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, ще бъдат включени в образователните системи, предназначени за всички деца и младежи, ползвайки нужните технически средства. Децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип, се нуждаят от училищно образование може би дори повече от останалите, защото липсата на адекватно такова, увеличава риска от бедност и изключване. Освен това, умението за учене е от съществено значение за младите хора да участват пълноценно в разнообразни и бързо променящи се общества. Създаването на модерна дигитална образователна среда ще подобри и достъпността до образование – чрез уеб сайтове, електронни инструменти и мобилни приложения. Внедряването на дигитални технологии ще улесни достигането до онези деца и ученици, изложени на риск от изключване, за които е от изключителна важност – повишаването на знанията, промяната на начина на мислене, уменията и нагласите. Включването на учениците в учебни курсове и занимания, чрез дистанционно обучение ще увеличи значително мотивацията за учене и преодоляване на трудности при усвояване на учебното съдържание.

 Основни дейности:

Дейност 1: Закупуване на технически средства с лицензиран софтуер.

След сключване на договор за финансиране по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, Община Котел в качеството си на Възложител по ЗОП ще закупи техническите средства съгласно чл. 20 , ал.4, т.3 от ЗОП като постави изискване същите да отговарят на предварително описаните в техническата спецификация параметри.

Чрез закупуването на технически средства децата и младежите ще могат активно да участват в дистанционно обучение. Ще могат по различен и интересен начин за тях да усвоят учебния материал. Ще им бъде предоставена възможност, която ще допринесе за тяхното развитие.

Дейност 2: Използване на техническите средства от децата и младежите от приложения списък.

Те ще получат пълна подкрепа от персонала, ще им бъде показано как да боравят с техническите средства и как да бъдат използвани безопасно и ефективно. С помощта на технически средства младежите се интегрират по-лесно в образователната система, уроците  им ще стават по-атрактивни и по този начин интересът на децата ще се задържа.

Очаквани резултати от изпълнението на проект:

Закупени два броя преносими компютъра с параметри, съгласно техническа спецификация на оборудването.

Осигурен непрекъснат образователен процес на младежите, настанени в ЦНСТ-гр. Котел, които предстои да бъдат в III до VIII клас при дистанционно/неприсъствено обучение.

Подкрепени младежи от ЦНСТ-гр. Котел при усвояване на учебния материал, с което в последствие се повишават шансовете им за преминаване в следващ клас и успешно завършване.

Повишена възможност за социални контакти и развитие на комуникативните умения на младежите от ЦНСТ-гр. Котел.

Обща стойност на проекта: 998,00 лв.