4-2020-003

Предмет на поръчката:„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дъга” в гр. Котел, ДГ „Детелина” в с. Кипилово, Домашен социален патронаж в гр. Котел и ЦНСТ в гр. Котел за срок от 1 година, по обособени позиции”
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2020-0003
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:03.07.2020 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:06.07.2020 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата11.06.2020 г. 15:15
2.Обявление за обществена поръчка11.06.2020 г. 15:15
3.Документация11.06.2020 г. 15:40
4.Съобщение за отваряне на ценови оферти15.07.2020 г. 14:15
5.Протоколи от работата на комисията28.07.2020 г. 15:30
6.Решение за определяне на изпълнител28.07.2020 г. 15:30
7.Договор и приложения по обособени позиции 1, 3, 4 и 519.10.2020 г. 16:20
8.Договор и приложения по обособена позиция 2 19.10.2020 г. 16:20
9.Обявление за възложена поръчка 19.10.2020 г. 16:20
10. Договор и приложения по ОП 6 04.11.2020 г. 16:30
11.Съобщение за сключен договор по ОП 6 03.11.2020 г. 13:10
12.Допълнително споразумение27.09.2021 г. 16:18
13,Обявление за изменение на договор за ОП 1, 3, 4 и 527.09.2021 г. 16:18
14.Допълнително споразумение по ОП 218.11.2021 г. 11:50
15.Обявление за изменение на договор по ОП 218.11.2021 г. 11:50
16.Информация за изпълнен договор по ОП 613.12.2021 г. 11:30
17.Обявление за приключване на договор по ОП 1, 3, 4 и 513.12.2021 г. 11:30
18.Обявление за приключване на договор по ОП 213.12.2021 г. 11:30