4-2020-003

Предмет на поръчката:„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дъга” в гр. Котел, ДГ „Детелина” в с. Кипилово, Домашен социален патронаж в гр. Котел и ЦНСТ в гр. Котел за срок от 1 година, по обособени позиции”
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2020-0003
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:03.07.2020 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:06.07.2020 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата11.06.2020 г. 15:15
2.Обявление за обществена поръчка11.06.2020 г. 15:15
3.Документация11.06.2020 г. 15:40
4.Съобщение за отваряне на ценови оферти15.07.2020 г. 14:15
5.Протоколи от работата на комисията28.07.2020 г. 15:30
6.Решение за определяне на изпълнител28.07.2020 г. 15:30