4-2020-001

Предмет на поръчката:УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (СН) при изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел” по три обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2020-0001
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:17.03.2020 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:18.03.2020 г., в 11:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата25.02.2020 г. 15:30
2.Обявление за обществена поръчка25.02.2020 г. 15:30
3.Документация25.02.2020 г. 15:30
4.Технически проекти25.02.2020 г. 15:30
5.Протокол № 113.05.2020 г. 14:48