4-2018-007

Предмет на поръчката:Упражняване на строителен надзор на СМР за рехабилитация на четири улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0007
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:29.11.2018 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:30.11.2018 г., в 13:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата08.11.2018 г., 13:33
2.Обявление за обществена поръчка08.11.2018 г., 13:33
3.Документация08.11.2018 г., 13:33
4.Протокол №1 на комисията11.01.2019, 13:37
5.Съобщение за отваряне на ценови оферти18.02.2019, 15:39
6.Протоколи на комисията18.03.2019, 11:26
7.Решение за определяне на изпълнител18.03.2019, 11:27
8.Договор03.05.2019, 14:10
9.Приложения към договора03.05.2019, 14:10
10.Обявление за възложена поръчка03.05.2019, 14:10
11.Обявление за приключване на договор27.05.2021, 16:05