4-2018-002

Предмет на поръчката:Укрепване на свлачище на ул. „Захари Стоянов” в с.Медвен
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0002
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:19.07.2018 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:20.07.2018 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата20.06.2018
2.Обявление за обществена поръчка20.06.2018
3.Документация20.06.2018
4.Инвестиционен проект20.06.2018
5.Отговори на въпроси27.06.2018
6.Решение за одобрение на обявление за изменение и допълнителна информация27.06.2018
7.Отговори на въпроси 213.07.2018
8.Количествено-стойностна сметка, обр.8 - нова13.07.2018
9.Протокол №1 на комисията04.09.2018, 09:39
10.Съобщение за отваряне на ценовите оферти27.09.2018, 11:51
11.Протоколи на комисията08.10.2018, 13:16
12.Решение за определяне на изпълнител08.10.2018, 13:18
13.Договор и приложения14.11.2018, 10:49
14.Обявление за възложена поръчка14.11.2018, 10:49
15.Обявление за изпълнен договор02.11.2020, 16:10