4-2017-001

Предмет на поръчката:Поддържане на общински пътища, реконструкция, основен и текущ ремонт на обекти от уличната и общинска пътни мрежи, разположени на територията на община Котел, за срок от 3 години
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2017-0001
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:02.03.2017г., 17.00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:06.03.2017г. в 10.30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр. Котел, пл. "Възраждане" 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата02.02.2017
2.Обявление за обществена поръчка02.02.2017
3.Документация02.02.2017
4.Въпроси по документацията20.02.2017
5.Разяснения 120.02.2017
6.Разяснения 222.02.2017
7.Разяснения 323.02.2017
8.Разяснения 424.02.2017
9.Съобщение за спиране на процедурата28.02.2017
10.Решение за прекратяване на процедурата20.03.2017
11.Обявление за възложена поръчка (прекратяване)07.04.2017