1-2016-006

Предмет на поръчката:Покупка чрез зареждане на горива за моторни превозни средства на Община Котел, отдел „СХД” и СОУ гр. Котел за срок до 31.12.2018 г. по две обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2016-0006
Вид на процедурата:Договаряне без предварително обявление
Краен срок за получаване на оферти:
Дата, час и място за отваряне на офертите:
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата23.12.2016
2.Обявление за възложена поръчка23.01.2017
3.Борсов договор за об. позиция 123.01.2017
4.Борсов договор за об. позиция 223.01.2017
5.Обявление за изпълнен договор за об.позиция 118.01.2019, 12:53
6.Обявление за изпълнен договор за об.позиция 218.01.2019, 12:53