1-2016-005

Предмет на поръчката:Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на град Котел, в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр. Котел, Област Сливен
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2016-0005
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:28.12.2016г., 17.00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:29.12.2016г. в 10.30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр. Котел, пл. "Възраждане" 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата29.11.2016
2.Обявление за обществена поръчка29.11.2016
3.Документация29.11.2016
4.Чертежи (технически проект)29.11.2016
5.Разяснения09.12.2016
6.Чертеж 209.12.2016
7.Разяснения 219.12.2016
8.Съобщение за отваряне на ценови оферти03.01.2017
9.Протоколи на комисията06.01.2017
10.Решение за определяне на изпълнител06.01.2017
11.Договор и приложения17.01.2017
12.Обявление за възложена поръчка17.01.2017
13.Допълнително споразумение04.07.2018
14.Обявление за изменение на договора04.07.2018
15.Обявление за изпълнен договор25.02.2020 10:46ч.