Покана до определено/и лице/а

6-2020-001 – „Упражняване на авторски надзор /АН/ при изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел”, финансиран от  ПРСР 2014-2020 по ДБФП № 20/07/2/0/ 00644 от 04.10.2018 г.“

Дата на публикуване:08.06.2020 г.
Актуално състояние на поръчката: Изпълнена
» Електронно досие