Упражняване на строителен надзор (СН) при изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел” по три обособени позиции.

  1. Покана
  2. Техническа спецификация
  3. Образец на оферта
  4. Инвестиционни проекти
Публикувано на: 16.01.2020г. 16:52ч.

Доклад от проведени пазарни консултации

Публикувано на: 18.02.2020г. 16:00ч.