Предпроектни проучвания, формиране на концепция за функционално и пространствено развитие, определяне обхват на обекти за устройствено и инвестиционно проектиране, изготвяне на подробни устройствени планове и съставяне на задания за съгласуване с положително становище от НИНКН за обекти недвижимо културно наследство и атракциони в урбанизираната територия и землищата на с. Жеравна и с. Кипилово, общ. Котел за подаване на проектно предложение за финансиране по ОПРР 2014-2020

Доклад от проведени пазарни консултации 

Публикувано на: 25.10.2019г. 16:10ч.