Пазарни консултации

»Доставка на дърва за огрев през 2019 г. за отоплителен сезон 2019/2020

» Изпълнение на СМР за основен и текущ ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел

» Консултантски услуги – управление на проект: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел