Пазарни консултации

»Предпроектни проучвания, формиране на концепция за функционално и пространствено развитие, определяне обхват на обекти за устройствено и инвестиционно проектиране, изготвяне на подробни устройствени планове и съставяне на задания за съгласуване с положително становище от НИНКН за обекти недвижимо културно наследство и атракциони в урбанизираната територия и землищата на с. Жеравна и с. Кипилово, общ. Котел за подаване на проектно предложение за финансиране по ОПРР 2014-2020

»Доставка и монтаж на 4 броя автоматични мобилни инсталации за подготовка и филтриране на питейната вода в с.Кипилово, с.Тича, с.Пъдарево и с.Жеравна, община Котел

»Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции

»Доставка на дърва за огрев през 2019 г. за отоплителен сезон 2019/2020

» Изпълнение на СМР за основен и текущ ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел

» Консултантски услуги – управление на проект: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел

» Строителен надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, Община Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв.16 по плана на с. Тича”