Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закон на обществените поръчки /ЗОП/, за предоставяне на оферти с индикативни стойности за изпълнението строителство на обект: “Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319‐314‐313‐490‐312‐311‐310‐315-316 между кв.58,57,25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел”

  1. Покана
  2. Приложение № 1– Техническа спецификация
  3. Приложение № 2 – Количествена сметка
  4. Приложение № 3 – Образец на индикативна оферта
  5. Приложение № 4 – Инвестиционен проект
  6. Протокол от пазарни консултации

Публикувано: 14.05.2021г. 16:00
Обновено на: 02. 06. 2021г. 10:08