5-2020-001

Предмет на поръчката:„Консултантски услуги /КУ/, свързани с управлението на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени между Община Котел и ДФ „Земеделие” по две обособени позиции“
Възложител:Община Котел
Ред на възлаганеСъбиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:18.05.2020 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:20.05.2020 г., в 11:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява08.05.2020 г. 15:30
2.Документация към обявата08.05.2020 г. 15:30
3.Протокол на комисията04.08.2020г. 16:00
4.договор и приложения по обособена позиция 102.10.2020г. 18:05
5.договор и приложения по обособена позиция 202.10.2020г. 18:05
6.Информация за приключен договор по ОП 205.10.2023г. 15:25
7.Съобщение за приключване на договор по обособена позиция № 127.11.2023г. 15:10