Обяви за събиране на оферти

5-2020-001 – Консултантски услуги /КУ/, свързани с управлението на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени между Община Котел и ДФ „Земеделие” по две обособени позиции

Дата на публикуване: 08.05.2020 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие