5-2019-001

Предмет на поръчката:Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел
Възложител:Община Котел
Вид на процедурата:Събиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:25.01.2019 г., 17:00 часа, удължен до 31.01.2019г., 17:00ч.
Дата, час и място за отваряне на офертите:28.01.2019 г., в 11:00 часа, нова дата - 01.02.2019г., 10:30ч.
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1.
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява18.01.2019, 13:01
2.Документация към обявата18.01.2019, 13:01
3.Информация за удължаване на срока за получаване на оферти28.01.2019, 13:06
4.Протокол на комисията25.02.2019, 15:56
5.Договор и приложения20.03.2019, 15:52
6.Допълнително споразумение за прекратяване на договора12.06.2019, 16:11