Обяви за събиране на оферти

5-2019-001 – Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел

Дата на публикуване: 18.01.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: прекратена
» Електронно досие