Обяви за събиране на оферти

5-2019-003 – Изграждане на спортни площадки в община Котел по 2 обособени позиции

Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

5-2019-002 – Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми за срок от 5 години по 19 обособени позиции

Дата на публикуване: 09.08.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: възложена
» Електронно досие

5-2019-001 – Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел

Дата на публикуване: 18.01.2019 г.
Актуално състояние на поръчката: прекратена
» Електронно досие