5-2018-002

Предмет на поръчката:Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 4 /четири/ общински сгради, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност и изпълнение на авторски надзор при реализирането им
Възложител:Община Котел
Ред на възлагане:Събиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:04.06.2018 г., 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:05.06.2018 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1,
Административна сграда, етаж 1.
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява28.05.2018
2.Документация към обявата28.05.2018
3.Техническа документация28.05.2018
4.Протокол №1 на комисията08.06.2018
5.Протоколи от работа на комисията19.06.2018
6.Съобщение21.06.2018
7.Договор и приложения04.07.2018
8.Съобщение за приключен договор - ИП на общ. сгради27.11.2023