5-2018-001

Документи и информация по преписката

Предмет на поръчката:Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище „Г.С. Раковски” в гр. Котел и изпълнение на авторски надзор при реализирането му
Възложител:Община Котел
Ред на възлагане:Събиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:28.05.2018 г., 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:29.05.2018 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1.
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява21.05.2018
2.Документация към обявата21.05.2018
3.Протокол №1 на комисията01.06.2018
4.Протоколи от работа на комисията08.06.2018
5.Договор и приложения18.06.2018
6.Информация за изпълнен договор20.07.2023