Проектът за бюджет 2018 на община Котел бе представен на обществено обсъждане

Близо 15 милиона и 613 хиляди лева е проектобюджетът на община Котел за 2018 г.

Кметът на община Котел Коста Каранашев и екипът му представиха вчера пред обществеността рамката на Проектобюджет 2018, който предстои да бъде внесен за одобрение в Общинския съвет през февруари.

„Проектобюджетът е балансиран. Постарахме се за всяко населено място да има по нещо, но не можем да обхванем всичко в рамките на една година. Проектът за бюджет на Общината за 2018 г. е съобразен с вижданията ми за четиригодишно управление и затова следвам визията, която сме си поставили с моя екип“. Това съобщи кметът Коста Каранашев по време на общественото обсъждане.

Предложеният проектобюджет на община Котел за 2018 година се характеризира с увеличение на средствата за образование и въвеждане на нов модел на финансиране. Запазване на средствата за превенция по рисковите зони по почистването на речните корита. Благоустрояване и озеленяване на зелените площи, реконструкция и изграждане на улично осветление в малките населени места на общината. Увеличение на средствата за ремонти, поддържане на общинската улична мрежа и тротоарите. Устойчивост във финансирането на разнообразен културен календар, повишаване качеството на предоставените публични услуги, както и въвеждане на системи за електронен документ като оборот на община Котел. В проектобюджетът е заложено още стартиране на проекти по програмата за Развитие на селските райони, в сферата на образованието и градската инфраструктура. Рехабилитация на улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в града. Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в малките населени места на Общината. Устойчивост на проектите от предходната година – „Топъл обяд за хората в нужда от община Котел“ и проекта „Интегриране на хора за активно включване на социално уязвимите групи чрез обучение, заетост и създаване на социално-здравен център на жителите на община Котел“.

Общата изравнителна субсидия за местните дейности за 2018 г. е с ръст от 20 300 лева спрямо 2017 г. Трансферите за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища са увеличени с 38 100 лв., спрямо 2017 г. Целевата субсидия за капиталови разходи, в това число за изграждане и основен ремонт на общински пътища е увеличена с 53 200 лв., спрямо предходната година. С 9 % се увеличава и размера на такса битов отпадък, с оглед постигане на по-високо качество на услугата по сметоизвозването и сметосъбирането, както и за почистването на местата за обществено ползване в Котел и по-големите населени места в общината.

Бюджетът на община Котел се формира от приходи с държавен характер в размер на 8 350 074 лв. и приходи с местен характер в размер на 7 262 622 лв. Общо проекта за бюджет на община Котел за 2018 г. е в размер на 15 612 696 лева.

Инвестиционните разходи в община Котел са предвидени за нови и преходни обекти, като се акцентира върху ремонта и поддръжката на уличната мрежа и изграждането на нови мащабни инвестиционни обекти. Източниците на финансиране за тях са предвидени от целева субсидия, в размер на 790 800 лева, собствени приходи, в това число приходи от продажба на общинско имущество 619 500 лв. и преходен остатък от 2017 г., в размер на 879 052 лева.

Със средства от капиталовата програма ще се извършат основни ремонти на подпорна стена на р. Глогова в Котел, ремонти на две сгради общинска собственост, намиращи се на ул. „Изворска“ (бивш Младежки дом) и на ул. „Раковска“, както и основен ремонт на приземен етаж и ограда на „Карадобревата къща“.

228 892 лв. са предвидени за основни ремонти на улици в града. През 2018-та година ремонтирани ще бъдат улиците: „Горски пътник“, „Нирец“, „Браилски бунт“, „Теменуга“, „Тиханка“,  „Диавена“, „Гено Киров“, „Йордан Йовков“, както и улица в кв. „Изток“ и в кв. „Садина“. За гробищния парк в Котел са предвидени  50 000 лв. – средствата са за основен ремонт на вътрешна алея и за поставянето на ограда и портал там.

В капиталовата програма за 2018 година са предвидени още основни ремонтни дейности на покрив на къща-музей „Захари Стоянов“, с. Медвен (частично единия скат), изграждане на тоалетна и част от зид в къща-музей „Йордан Йовков“ в с. Жеравна, основен ремонт на покрив на кметство с. Нейково, реконструкция на резервоар за вода в с. Соколарци, основен ремонт на покрив на читалище „Просвета 1919“, с. Мокрен и основен ремонт на бунгала в почивна база „Крайморие“, кв. Крайморие, Бургас.

За 2018-та година по капиталова програма 443 000 лева са предвидени за основни ремонти на улици в селата: Нейково, Ябланово, Филаретово, Тича, Кипилово, Стрелци, Боренци, Моркен и Пъдарево.

В Ябланово и Тича ще бъдат ремонтирани по три улици. За с. Ябланово това са: „Стария дъб“, „Котленски проход“ и „Ягода“ (пресечната към ул. „Разбойна“), а за с. Тича – „Кокиче“ о.т. 31 – о.т. 35, „Йордан Христов“ и „Васил Левски“. В Пъдарево и Филаретово ще се работи по две улици. За с. Пъдарево това са: ул. „Димитър Жеков“ и ул. „Петър Инджов“, а за с. Филаретово – ул. „Сава Филаретов“ и ул. „Младост“.

Основен ремонт на улици в малките населени места от община Котел ще бъде направен още на ул. „Панайот Хитов“ о.т 76 – о.т 70 в с. Нейково, ул. „Хаджи Димитър“ о.т. 3-24-25 о.т. 35 в с. Кипилово, ул. „Петър Николов“ в с. Мокрен, както и на главните улици на селата Стрелци и Боренци.

Средства са предвидени още за придобиване на дълготрайни материални активи и улично осветление на с. Жеравна, за придобиване на земя за гробищен парк в с. Кипилово, за стоков пазар в Ябланово, пречиствателна станция за питейна вода в Котел и изграждане на втора клетка на Регионално депо за нестопански отпадъци, гр. Омуртаг.

В Котел ще бъдат изградени още фонтани, детска и спортна площадки в кв. Изток“ и други.

Проектът е достъпен на страницата на общината, в секция „Бюджет и финанси“.