Стартира изпълнение на проект „Оборудване на Социален патронаж в град Котел” съвместно с Фонд „Социална закрила”

Кметът на Община Котел – Коста Каранашев, подписа договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Оборудване на Социален патронаж в град Котел”.

Обща стойност на проекта е 29 943,44 лева с ДДС като финансовите средства, отпуснати от Фонд „Социална закрила” са в размер на 26 949,10 лeва с ДДС. Общината участва със собствено финансиране в размер на 2 994,34 лева с ДДС.

Общият брой ползватели на социалната услуга за Домашен социален патронаж, Община Котел, към момента на кандидатстване е 120  души. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30.09.2018 г.

Основна цел на проекта е развитие и повишаване на качеството на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж”. В тази връзка ще се подмени оборудването в кухнята на Домашен социален патронаж – Котел и ще се закупят и монтират нови енергоефективни уреди за приготвяне на храна, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти. Ще бъдат доставени и монтирани: нова вентилационна система, четири професионални работни маси, професионална електрическа пекарна, професионален вертикален хладилен шкаф, както и професионално автоматична зеленчукорезачка, картофобелачка  и др.

Специфичните цели на проекта са: подмяна на амортизираното кухненско оборудване, необходимо за предоставяне на по-качествена услуга на ползвателите на Социалния патронаж,  Осигуряване на по-добри възможности за приготвяне на качествена и здравословна храна в кухнята на ДСП. Постигане на по-добра рентабилност и ефективност при приготвянето на храната в ДСП. Създаване на възможности и за намаляване на нейната себестойност. Осигуряване на по-добри, безопасни и здравословни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП, както и осигуряване на възможности за разширяване на обхвата и повишаване на достъпността на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж” в рамките на Община Котел.