Община Котел кандидатства за финансиране с три нови проектни предложения по ПРСР 2014-2020 на обща стойност 2,9 милиона лева

Община Котел кандидатства за безвъзмездно финансиране с три проектни предложения по Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

Проект: „Обновяване на централен градски площад „Възраждане“  и прилежащи пешеходни зони”

Чрез благоустрояването и обновяването на градския площад, община Котел се стреми да подобри инфраструктурата в центъра на града, като с това ще се повиши привлекателността на града.

Обхватът на дейностите по СМР включва обновяване на площадно пространство на площад „Възраждане“, заключено между подхода към Пантеона на север, кръстовището на ул. „Изворска“ и ул. „Проф. Павлов“ на изток, ул. „Петър Берон“ на северозапад, края на зелената площ зад сградата на Община Котел на юг, края на пешеходната зона при ул. „Н.Бозвели“ на югозапад и ул. „Ген. Васил Делов“ на запад. Част от СМР е изграждането на фонтани, които ще са основен акцент в градската среда. Основното осветление ще се изпълни със съвременни високи улични енергоефективни лампи, а в зелените площи ще се поставят ниски градински осветителни тела, които да се вписват в специфичната архитектура на града. В зелените и водните площи ще се изгради художествено осветление за подчертаване на засадените декоративни растения.

Общата стойност на проекта е 779 108,96 лв. без ДДС, от които 714 018,96 лв. без ДДС са за строителство.

Проект: „Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги”

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в три сгради публична общинска собственост – основната сграда на общинска администрация, сградата в съседство, в която се помещават част от звената на общинската администрация /бивша БНБ/ и сградата на кметство с.Мокрен. Подобряването на състоянието на сградния фонд на обществените сгради ще повиши качеството на обществените услуги, които се предоставят на населението.

За трите сгради е предвидено въвеждане мерки за привеждане на сградите в съответствие с нормите за Енергийна ефективност, изразяващи се в топлинно изолиране, топлинно изолиране на покрива, както и подмяна на част от дограмата, там където е останала стара дървена дограма. За сградите на общинска администрация в гр.Котел е предвидена подмяна на отоплителните тела с конвекторни и реконструкция на водно отоплителната инсталация с цел използването й и за охлаждане чрез нова термопомпена машина. Въвеждането на тази система е от изключителна важност за общината, тъй като тук отоплителния сезон е много дълъг, а тя ще доведе до значителни икономии на средства.

Като съпътстващи енергоспестяващи мерки и за трите сгради се предвижда ремонт на покривите на сградите и подмяната на системата за отвеждане на дъждовните води.

Въвеждането на съвременни мерки за енергийна ефективност ще намали разходите за обслужване и поддръжка, което ще се отрази в посока към намаляване на общия бюджет за издръжка на тези сгради.

Общата стойност на проекта е 697 906,30 лв. без ДДС, от които 500 497,62 лв. без ДДС са за строителство и 197 408,68 лв. без ДДС за оборудване.

Проект:  „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Г. Ст. Раковски“ гр. Котел”

Проектното предложение предвижда реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Г. С. Раковски”. Обектът представлява комплекс от сгради за обществено обслужване в областта на образованието. Реализирането на проекта ще доведе до модернизиране на образователната инфраструктура в община Котел.

Строително монтажите работи, включват следните видове дейности:

  • Топлинно изолиране на външните стени
  • Цялостна подмяна на хидроизолационната система по покрива на отделните сгради;
  • Отделяне на коридорите от стълбищата, чрез противопожарни врати (витрини) от алуминиев профил;
  • Подмяна на входни врати, витрини и прозорци
  • Изграждане на рампа за осигуряване на достъпна среда;

Общата стойност на проекта е 960 675,91 лв. без ДДС, от които 892 868,88 лв. без ДДС са за строителство.