Бюджет 2022 – подготвен в условията на трудно прогнозируема и динамична обстановка, но без увеличение на местните данъци

На 28 март, в залата на Общински съвет – Котел се състоя  публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Котел за 2022 г. На срещата с гражданите присъстваха кметът на община Котел Коста Каранашев и неговият екип, председателят на Общински съвет – Котел Христина Чолакова, общински съветници, кметове на кметства и граждани на общината.

Бюджетът е подготвен в условията на трудно прогнозируема динамична обстановка. При изготвянето му е използван подход за изпълнение без да бъдат завишавани местните данъци на гражданите, защото вдигането им дори с половин процент ще се отрази на всяко едно семейство.

„Както виждате цената на всичко расте – на електроенергия, горива, строителни материали. Предвиждаме в бюджета си изпълнение на строително монтажни дейности, но се оказва, че след два месеца те вече не са актуални. Много от фирмите отказват да работят спечелените си проекти, защото не могат да се вместят в заложените параметрите.  За съжаление ще има обекти, които няма да бъдат изпълнени, защото вече не отговарят на съвременните стойности на строителните материали. Желанието ми е да решим навсякъде всички проблеми, но всичко е въпрос на възможности за жалост. Все пак се постарахме  бюджета да бъде справедлив и всяко населено място да получи някакви средства, за да може да се решават проблемите в конкретика“, каза кметът Коста Каранашев при представянето на бюджет 2022.

Той допълни, че заради завишените цени на строителните материали някои проекти ще се наложи да бъдат преизчислявани, а с настоящия бюджет Община Котел ще можем да изпълни около 70 % от строителните монтажни работи в сравнение с миналата година.

Стефка Куцарова – гл. експерт „Бюджет” към Община Котел, представи проекта на бюджет за 2022 г., който е изработен със съдействието на кметовете на населени места, ръководителите на второстепенни разпоредители и бюджетни звена към Общинска администрация. Куцарова посочи, че финансовата рамка е съобразена със Закона за публичните финанси и е 25 059 821 лева. В разходната част на бюджета най-много са заложените средства за „Жилищно строителство, БКС, опазване на околната среда“, в размер на 3 122 364 лева, в това число за основен ремонт на улична мрежа в общината – 2 060 856 лева и за закупуване на транспортно-подемна техника за дейност „Чистота“ – 646 800 лева. В перо „Икономически дейности и услуги“, са заложени 438 312 лева, в това число за основен ремонт на общински път- 220 000 лева и за снегопочистваща техника – 190 000 лева. За „Образование“ за основен ремонт на детски градини и училища са прогнозирани 416 283 лева, а средствата за перо „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ са 153 200 лева, в това число влизат средства за бюджет на обредни домове – 91 100 лева  и по този на Исторически музей – 62 100 лева.

Капиталовата програма за 2022 г., е в размер на 12 296 298 лв., от който 4 286 187 лв. са предвидените средства по бюджета на общината и 8 010 111 лв. за обекти по проекти, финансирани от ЕС в т.ч. и  215 401 лева от съфинансиране.

Източниците на финансиране са предвидени от целева субсидия 1 376 500 лева. Финансиране от предходен остатък – Делегирани от държавата дейности- 417 200 лева. Предходен остатък в преходни обекти – 2 065 162 лева. Собствени приходи за финансиране на капиталовата програма – 189 550 лева. Средства от отчисления и обезпечения по чл. 60 от чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 440 000 лева и средства от Европейския съюз – 7 807 886 лева.

В рамките на обсъждането беше отговорено на редица зададени въпроси по проектобюджета. Направените допълнителни предложения са записани. След добавянето им към рамката, те ще бъдат предложени заедно с всичко останало на вниманието на общинските съветници.