Общината модернизира уличното осветление в града

Община Котел подготви и защити проектно предложение за подобряване на енергийната ефективност чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел. Проектът, финансиран по Норвежкия финансов механизъм, предвижда подмяна на осветлението с нови енергоефективни LED осветителни тела на територията на целия град.

„С модернизирането на уличното осветление целим намаляване на консумацията на електрическа енергия чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност. Щастлив съм, че скоро Котел ще има модерно улично осветление“, каза кметът Каранашев.

Стойността на проекта е 519 708.43 лв. Предвижда се изпълнението на дейностите да започне през пролетта на 2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Котел и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност