Община Котел отваря процедурата за прием на заявления за включване в проект „Топъл обяд“

Община Котел уведомява всички заинтересовани лица, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в проект „Топъл обяд“ на територията на община Котел. Проектът се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

Заявленията – декларации за жителите на гр. Котел ще се приемат в работно време в сградата на Дирекция „СХД“, намираща се на ул. „Раковска“ № 62. Всички останали кандидат-потребители, живущи извън града, ще могат да  подават заявленията си  в кметствата на населените места от където са.

Заявленията приети до 21.10. 2022 г. ще бъдат подадени в  Дирекция „Социално подпомагане“- Котел, където ще бъдат проверени. Одобрените кандидат-потребители ще бъдат включени в проект: „Топъл обяд“. Всички приети и одобрени заявления след тази дата, ще бъдат вписани по проекта като резерви.

Допустимите целеви групи определени по процедурата за кандидатстване са:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

– скитащи и бездомни лица.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);

2.Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 20 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.