Единствен проект от България и европейско признание за политиката на Община Котел към читалищата от територията ѝ

Пактът за селските райони към Европейската комисия избра социален проект на Народно Читалище „Просвета-1870“, с. Тича като пример за добра практика. Това е единственият проект от България, който е одобрен от Пакта.

Проектът „Социално предприемачество без граници на територията на община Котел“, реализиран от Народно читалище „Просвета-1870“, с. Тича, Община Котел е избраният проект от Пакта за селските райони към Европейската комисия, като пример за добра практика. Финансирането е по Процедура BG05M9OP001-2.097 на Местна инициативна група „Котел, Сунгурларе и Върбица“

Проектът е плод на целенасочената политика на Община Котел към насърчаване и подпомагане на читалищата за привличане на проектно финансиране и разнообразяване на дейността им. Мостовото финансиране за реализацията му също се осигурява от Общината.

Проектът е в унисон със стратегията на ЕС „Европа 2020” за борбата с бедността, насърчаването на социалното включване и осигуряването на по-висока заетост на лица от уязвимите групи. Чрез него се създаде социално предприятие към Народно читалище “Просвета – 1870“ с. Тича, община Котел, в което са включени социално уязвими групи. Основните услуги, които предприятието предоставя са свързани с: Поддържане, почистване и опазване на тревните площи на територията на 6 населени места от община Котел и извършване на дребни ремонтни дейности на общински съоръжения. Проектът е насочен към социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, чрез насърчаване на социалното предприемачество, с цел да се подобри качеството на живот и преодоляване на последиците от социално изключване и бедността на тези лица. Със създаването на социалното предприятие НЧ “Просвета- 1870” предложи възможност за реализация на представители на целевата група, като с приоритет бяха тези, които живеят в селата на територията на общината. Тези, които имат нужда от социална и психологическа подкрепа, както и тези, които от уязвимите групи, които имат нужните качества и способности. Проект „Социално предприемачество без граници на територията на община Котел“, реализиран от Народно читалище „Просвета-1870“, с. Тича, Община Котел е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.