Изложбата „Натура 2000 в България“ гостува в “Природонаучен музей” гр. Котел

От 05.08 до 20.08.2021г. (август)  жители и гости на гр. Котел ще могат да се запознаят с някои от най-ценните видове и местообитания от природата на България.

Посетителите на Природонаучния музей ще могат да видят изложбата  и да се насладят на атрактивни фотографии на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани.

Идеята на изложбата е да популяризира пред широката общественост, значението на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в страната ни, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

Натура 2000 е най-мащабната европейска координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Община Котел започна мащабна инициатива по създаване на Геопарк “ Източен Балкан “ , който като географска област ще включва в себе си зони от “Натура 2000” и “Котленска планина”