ИКОНОМУЗЕЙ – КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО КАТО РЕСУРС ЗА АКТИВИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Нова проява на културно творчество и културно предприемачество – Икономузей ще бъде създадена с реализиране на проекта „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“, подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Община Котел ще изпълнява проекта в партньорство със сдружение „Център за интерпретиране на наследството“ и Кралското норвежко общество за развитие. Заедно организациите планират да превърнат културата и културното наследство в ресурс за активиране на младите хора от етническите общности (българи, роми, каракачани и турци) за иновативно предприемачество.

Икономузей е нов бизнес формат, заимстван от Норвежкия партньор, реализирал 13 Икономузея в Норвегия. Форматът е базиран върху нематериалното културно наследство и занаяти на четирите етнически общности, позволяващ им да практикуват културни традиции по икономически жизнен и устойчив начин.

В рамките на проекта ще бъдат обучени 16 представители на местните етноси и 20 човека от експертния персонал на бенефициента в предприемачество в културните индустрии и качествено интерпретиране на наследството, по критерии и стандарти, приети от международната общност, в унисон с документи на ЮНЕСКО, ИКОМОС, конвенциите ФАРО на ЕК и др., и в усвояване на техники за привличане на публики, според разработен по проекта план.

В рамките на Икономузей ще бъде създадена и реализирана нова културна проява, „Визия и звук“, като пилотна сценична, доброволна самодейна изява извън театъра, свързана с пресъздаване на културната традиция/ритуал Гергьовден, празнуван от всички етнически общности. Тя ще бъде осъществена чрез техниките на живото интерпретиране и представена по време на фестивала „Етноси, багри и котленски килим“, провеждан в местността „Изворите“ край Котел.

Норвежкият партньор ще се включи с методология и обучение за изграждане на Икономузея, консултиране по изграждането му, участие в проявата „Визия и звук“, с представяне на норвежки Икономузей и образци от членовете му. Ще бъде създаден кът на Икономузей в гр. Котел.

Източник: https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/novini/ikonomuzej-kulturnoto-nasledstvo-kato-resurs-za-aktivirane-na-mladite-xora