Проекти за изменение на подробни устройствени планове /ПУП/

Обявление с решение № 580

Публикувано на: 16.03.2023г. 15:53ч.

Обявление с решение № 529 

Публикувано на: 23.12.2022г. 14:50ч.

Обявление- с.Орлово

Публикувано на: 20.01.2022г. 16:00ч.

Обявление- пътна връзка

Публикувано на: 23.12.2021г. 13:12ч.

Обявление- с. Тича

Публикувано на: 23.12.2021г. 13:12ч.

Обявление с. Братан

Публикувано на: 13.12.2021г. 15:45ч.

Обявление №: 08-00-151

Публикувано на: 09.07.2021г. 11:55ч.

Обявление за реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, като част от ПУП на населеното място.

ПУП

Публикувано на:23.06.2021г.  16:30ч.

Проекти за изменение на подробни устройствени планове(11.03.2021г.)
Публикувано на:11.03.2021г.  14:00ч.

Община Котел, област Сливен, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – за регулация (ПУП-РП) в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) V-“За общежитие” (ПИ 72480.501.79 по КК), VI-“За автосервиз” (ПИ 72480.501.81 по КК), в кв.8 и IX-82 (ПИ 72480.501.74 по КК) , X-82 (ПИ 72480.501.47 по КК), XI (ПИ 72480.501.27 по КК), XII (ПИ 72480.501.26) в кв.9 по регулационния план на с. Тича, община Котел, обл. Сливен. Изменението се състои в коригиране на част от границата между УПИ VI И УПИ V в кв.8 и обeдинение на УПИ XII, XI, X, IX в кв.9 и VI в кв.8, което води до прекъсване на улицата от о.т.28 до о.т.24а (проектна) и проектиране на нова. Променя се и предназначението на обединения имот от “За автосервиз” в “За КОО”.

Проектът за ПУП – ПР е обнародван в “Държавен вестник” бр.94 от 03.11.2020г. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” ( до 03.12.2020г. включително) заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ПУП 

Публикувано на:16.11.2020г.  14:55ч.