Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен живот в обичайната си домашна среда  с капацитет 120 потребителя.

Социалната услуга Домашен социален патронаж има за цел да предостави на потребителите си топла и разнообразна храна.  Патронажа обслужва  потребители в гр. Котел и селата – Жеравна, Нейково, Кипилово. Освен доставката на храна санитарите извършват и битови услуги, ако потребителя заяви, че има нужда от такава – два пъти седмично се посещават потребителите им се почиства стаята, която обитават, заплащат им се сметки, закупуват се хранителни продукти и лекарства, внасят им се дърва през зимния сезон.

Социалната услуга ДСП се намира в общинска сграда на един етаж. Разполага със складови помещения, оборудван кухненски блок, миялно помещение, стая за санитарите, стая за домакин и социален работник, санитарен възел. ДСП разполага с три автомобила за разнос на храната.

Лицата, желаещи да ползват услугите, предоставяни от ДСП, подават молба по образец   до Кмета на Община Котел или упълномощено от него лице /управителя на ДСП/ с приложените към нея необходими документи. В декларация по образец лицето декларира семейно положение, данни на близки, доходи, имотно състояние и др. Въз основа на подадената молба социалният работник изготвя доклад – предложение с мотиви за необходимостта от предоставяне на предлаганите от страна на заведението социални услуги. Приема на лицата се извършва със заповед на Кмета  на общината или от упълномощено от него длъжностно лице, с която се разрешава или отказва ползването на социалната услуга.

Одобрените лица за потребители на ДСП, заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалните разходи/ за получената храна, хигиенни материали и дезинфектанти, транспортни разходи, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода/ за ползване на услугата съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Котел. Военноинвалидите заплащат такса 30% от размера на определената такса на основание чл.19, ал.2 от Закона за военноинвалидите и военно пострадалите.

Контакти:

Ръководител на услугата: Ваня Иванова

Телефон: 0894443518

Адрес: ул. „Хаджи Къна Боева“ № 2