Дневен център за стари хора

Социалната услуга  Дневен център за стари хора е делегирана от държавата дейност в Община Котел с капацитет 23 потребителя.

Основният акцент на работа в  Дневният център за стари хора е гарантирането на равноправно положение на възрастните хора в обществото, осигуряването им на подкрепа както и на ежедневните им потребности от занимания, пълноценно използване на свободното им време, поддържане и развитие на умения. ДЦСХ дава възможност за преодоляване на социалната изолираност. Приоритета на Центъра е да предостави ежедневни услуги на възрастните хора. Важна цел е подобряване на междуличностните взаимоотношения, разширяване на приятелския кръг, поддържане на добро здраве, преодоляване на  чувството за самотност и изолираност.

В центъра се предлагат  трудотерапевтични дейности, съобразени с нуждите на потребителите с техните възможности и предпочитания. Заниманията се осъществяват групово или индивидуално. Занимателната терапия обхваща занимания като арт терапия, битов труд, функционална терапия, кулинарно ателие, игротерапия, музикотерапия. Организират се  празнувания на имени и рождени дни, национални и религиозни празници. Организират се рецитали за празници, изнасят се беседи от различен характер, както и заявени беседи от потребителите. Всеки потребител съобразно нуждите и потребностите бива включен в определени и подходящи за него занимания отразени в индивидуален план за подкрепа и индивидуална оценка на потребностите. Следи се здравословното състояние на потребителите както и поддържащата им терапия, ежедневно им се мери кръвното налягане.  Осигурена е мобилна подкрепа на потребителите, което им осигурява спокойствие и сигурност при затруднено излизане от дома поради влошено здравословно състояние.

Личността на  възрастния човек се поставя в центъра на цялостната дейност на ДЦСХ. Целта на ДЦСХ е подобряване на качеството на живот на възрастните хора съобразно техните потребности и подобряването качеството на живот чрез осигуряване на грижи за тях. Основна цел е също да се повиши ефективността на социалната услуга.

ДЦСХ има поставена цел да увеличи броя на потребителите си.

За ползване на социалната  услуга ДЦСХ е необходимо насочване от дирекция „Социално подпомагане „ гр. Котел насочването се извършва по желание на лицето. Въз основа на предоставена предварителна оценка на потребностите от социалната услуга Доставчикът на услугата организира изготвянето на индивидуален оценка  на потребностите и индивидуален план за подкрепа на лицето, подписани от мултидисциплинарен екип. За предоставяне на социалната услуга ДЦСХ между потребителя и доставчика се сключва Договор за ползване на услугата одобрен от Доставчика.

Контакти:

Ръководител на услугата: Ваня Иванова

Телефон: 0894443518