Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Котел, мандат 2020 г- – 2024 г.

KOTEL COUNCIL

             КОТЕЛ

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Котел, мандат 2020г.- 2024г.

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Общински съвет-Котел публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Котел, мандат 2020г.-2024г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ.

Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще бъде в публично заседание, което ще се състои на 04.09.2019г. от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Котел

На основание чл.68а, ал.2 от ЗСВ не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Котел становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Тошко Врачев: Председател на временна комисия (ВК) за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели